SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

1. SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA

1.1.       Personai, kura vēlas iesniegt sūdzību par EURORISK SIA, reģistrācijas numurs: 40003847886, juridiskā adrese: Ganību dambis 7a, Rīga, Latvija, LV-1045  (turpmāk tekstā – Apdrošināšanas brokeris) veikto apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanu ir rakstiski jāvēršas pie Apdrošināšanas brokera.

1.2.       Sūdzībā ir jānorāda, personas, kura iesniedz sūdzību vārds, uzvārds, personu identificējoši dati (personas kods vai citi dati, kas ļauj nepārprotami identificēt sūdzības iesniedzēju), personas deklarētā vai faktiskā adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, sūdzības adresāts, izteiktās pretenzijas, to apstiprinošo faktu un apstākļu izklāsts, pamatojums. Ja sūdzība tiek iesniegta par konkrētu Apdrošināšanas brokera darbinieku rīcību, tad jānorāda Apdrošināšanas brokera darbinieku, par kuru darbību tiek iesniegta sūdzību, vārds, uzvārds, amats.

1.3.       Lai paātrinātu sūdzības izskatīšanas procesu un, lai nodrošinātu vispusīgu sūdzības izskatīšanas procesu, papildus 1.2.punktā uzskaitītajam, lūdzam pievienot sūdzībā izklāstīto faktu un apstākļu pamatojošus dokumentus vai dokumentu kopijas, kas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.4.       Gadījumā, ja sūdzību iesniedz trešā persona, sūdzībai jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvaras kopija. Šādā gadījumā Apdrošināšanas brokeris var pieprasīt uzrādīt pilnvaras oriģinālu.

1.5.       Sūdzības var iesniegt rakstiski izmantojot sekojošas metodes:

-sūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: brokeris@eurorisk.lv;

-sūtot pa pastu uz Apdrošināšanas brokera juridisko adresi: Ganību dambis 7a, Rīga, Latvija, LV-1045

-iesniedzot klātienē: Apdrošināšanas brokera centrālajā birojā: Ganību dambis 7a, Rīga, Latvija, LV-1045

2. SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS PROCESS UN ATBILDES SNIEGŠANA

2.1.       Saņemtās sūdzības Apdrošināšanas brokeris izskata savas kompetences un tiesisko iespēju robežās, pārbaudot tajās norādītos faktus un izteiktās pretenzijas.

2.2.       Apdrošināšanas brokeris sūdzības iesniedzējam sniedz pamatotu rakstveida atbildi, izmantojot pēc iespējas vienkāršu un viegli saprotamu valodu, 20 (divdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja sūdzības izskatīšanai ir objektīvi nepieciešams ilgāks laiks, Apdrošināšanas brokeris par to rakstveidā 10 (desmit) dienu laikā informē sūdzības iesniedzēju, norādot iemeslu un pamatojumu termiņa pagarināšanai, un termiņu kādā tiks sniegta atbilde uz sūdzību.

2.3.       Apdrošināšanas brokeris savā atbildē uz sūdzību norāda, vai tas piekrīt, vai nepiekrīt sūdzībā izteiktajām pretenzijām un norādītajiem faktiem, un norāda pamatojumu, sniedzot faktus un argumentus.

2.4.       Ja Apdrošināšanas brokeris saņem sūdzību par citu tirgus dalībnieku, bet nav tiesīgs un kompetents to izskatīt, Apdrošināšanas brokeris 7 (septiņu) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas pārsūta to attiecīgajam tirgus dalībniekam un rakstveidā informē sūdzības iesniedzēju par saņemtās sūdzības pārsūtīšanu.

2.5.       Apdrošināšanas brokeris atbildi uz saņemtajām sūdzībām sniedz latviešu valodā. Ja Apdrošināšanas brokeris ir vienojies ar sūdzības iesniedzēju, tad atbilde var tikt sniegta citā valodā, piemēram, valodā, kādā pie Apdrošināšanas brokera vērsies sūdzības iesniedzējs.

2.6.       Visas sūdzības, kas saņemtas no sūdzības iesniedzēja, tiek izskatītas un atbildes tiek sniegtas bez maksas.

3. UZRAUDZĪBAS IESTĀDES

3.1.       EURORISK SIA, reģistrācijas numurs: 40003847886, juridiskā adrese: Ganību dambis 7a, Rīga, Latvija, LV-1045, uzraugošā iestāde ir Latvijas Banka.

3.2.       Gadījumā, ja Apdrošināšanas brokeris nav spējis sniegt izsmeļošu atbildi vai skaidrojumu par sūdzībā minēto, sūdzības iesniedzējam, atkarībā no sūdzībā izklāstītās lietas būtības un piederības, ir tiesības vērsties:

– Latvijas Bankā, adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050;

– Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13 – 11, Rīga, Latvija, LV-1011;

– Patērētāju tiesību aizradzības centrā, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.